Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor V.O.F. Invido gevestigd in Helmond. In deze algemene voorwaarden wordt deze aangeduid als Invido. De klant of contactpersoon wordt vanaf nu aangeduid als afnemer.
2. Af te leveren goederen / diensten of projecten worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als producten.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten van Invido.
4. De afnemer is een particuliere of zakelijke (rechts)persoon waarmee Invido een overeenkomst aangaat. Wanneer valse gegevens worden verstrekt, is Invido gemachtigd om de overeenkomsten te weigeren / verbreken zonder gevolgen. Afnemer dient ten alle tijden te betalen.
5. Invido is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. De ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden is een halve kalendermaand na publicatie. Dit geldt niet voor lopende overeenkomsten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Invido kan extra voorwaarden hanteren op producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt aan de afnemer.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden na goedkeuring door Invido.
3. Wanneer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met het huidige wettelijke recht wordt de overeenkomst aangepast. Echter, de overeenkomst blijft van kracht.
4. Wanneer de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Invido, gelden die van Invido boven die van de afnemer.
5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 10 augustus 2007 op alle acties.

Artikel 3 - Overeenkomsten en offertes
1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst (schriftelijk, per e-mail / scannen).
2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
3. Voor beide partijen zijn overeenkomsten bindend.
4. Aanvullingen zijn van toepassing na schriftelijke goedkeuring door Invido.
5. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
6. Een elektronisch geplaatste order heeft dezelfde bindende kracht als een schriftelijke / mondelinge overeenkomst.
7. Invido kan niet garanderen dat gegevens niet onderschept worden via internet. Invido kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
8. Indien, in welke vorm dan ook door de afnemer, een verandering in een door Invido gemaakte offerte plaatsvindt, is deze ongeldig.
9. Aanvullingen en opmerkingen zijn pas van toepassing op een overeenkomst als deze schriftelijk zijn ondertekend door Invido.
10. Invido heeft altijd het recht opdrachten te weigeren.
11. Zetfouten (ook prijzen) op de internetsite, brochure of anders (geen offertes) zijn voorbehouden.
12. De geldigheidsduur van de offerte is bindend. De startdatum is de datum van de offerte. De geldigheidsduur van de offerte is 5 werkdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13. Invido kan gemaakte offertes nog steeds weigeren uit te voeren, zonder daar een verklaring voor te hoeven geven.

Artikel 4 - Facturen
1. Facturen worden overhandigd bij de levering of worden toegezonden.
2. De factuurdatum, en niet de leverdatum, is de afgiftedatum.
3. Facturen zijn het garantiebewijs.
4. Een overeenkomst mag alleen getekend worden door een bevoegd persoon, anders kan Invido de overeenkomst alsnog ontbinden.

Artikel 5 - Aanbiedingen en prijzen

1. Alle afbeeldingen, teksten, tekeningen, en andere gegevens kunnen afwijken van het origineel. Afwijkingen kunnen nooit leiden tot ontbinding en Invido is niet aansprakelijk voor hierdoor geleden schade.
2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze algemene voorwaarden of de totstandkoming hiervan. Tevens niet aan wat er gebeurt wanneer deze algemene voorwaarden worden gelezen.
3. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld. Op de internetsite zijn de prijzen inclusief BTW.
4. Betalingen zijn alleen op geleverde producten door Invido. Tevens is Invido niet aansprakelijk voor wat er tijdens het gebruik van de producten met de afnemer of derden gebeurt.
5. In geval van aantoonbare wijziging van de kostprijs is Invido gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen. De afnemer heeft bij wijziging het recht de overeenkomst met Invido te ontbinden.
6. Kortingen worden maar eenmalig verleend. Eerdere kortingen zijn niet meer geldig.
7. Administratie-, annulerings-, order-, vracht-, verzend- en opslagkosten, alsmede kosten voor retourbehandeling kunnen achteraf alsnog in rekening worden gebracht.
8. Koeriersdiensten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere inklaringskosten, invoer- en opslagkosten kunnen ook apart in rekening worden gebracht.
9. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte van of overeenkomst met Invido, zijn vermeld.

Artikel 6 - Betaling
1. De afnemer is verplicht facturen en overige kosten te betalen aan Invido.
2. Factuur bedragen dienen vooraf betaald te worden zonder rente. Tevens kan van Invido geen rente worden gevraagd over het vooruitbetaalde bedrag.
3. Wanneer de afnemer aan de betalingsverplichting niet voldoet, is deze in gebreke gebleven. Indien Invido overgaat op buitenrechtelijke incasso dan komen de kosten daarvan, ad 15% over het factuurbedrag, met een minimum van 200 euro en verrekend met de wettelijke rente, voor rekening van de afnemer. Wettelijke kosten zijn verschuldigd vanaf de vervaldatum van de facturen.
4. Alle nog niet betaalde facturen moet de afnemer betalen binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Wanneer de afnemer in gebreke treedt, zie artikel 6.3
5. Betalingen dienen te gebeuren naar het rekeningnummer van Invido.
6. Producten blijven het bezit van Invido tot de afnemer betaald heeft.
7. Na niet-tijdige betaling heeft Invido het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gevolgen. Invido kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.
8. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

Artikel 7 - Levering
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de afnemer, zal Invido zo snel mogelijk overgaan tot het leveren van de goederen.
2. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. De eventueel op de internetsite vermelde leverdatum of schriftelijk / mondeling afgesproken leverdatum is slechts een streven.
3. Invido is gemachtigd de levering van goederen op te schorten wanneer Invido kan aantonen dat de kredietwaardigheid van de afnemer onvoldoende is.
4. Het verstrijken van de leveringstermijn, betekent niet dat Invido op welke manier dan ook aansprakelijk is. De afnemer heeft hierdoor ook geen recht tot ontbinding.
5. Bij een overschrijding van 45 dagen is de afnemer gerechtigd tot opschorting van de overeenkomst.
7. Wanneer de goederen Invido verlaten, is het risico voor de afnemer.
8. Bij retourzendingen is het risico voor de afnemer.
9. Klachten over de bezorging van de producten moeten binnen 7 dagen schriftelijk gemeld zijn aan Invido. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
10. Facturen onenigheid, zie 7.9

Artikel 8 - Retour
1. Bij terugzending komen de kosten voor de afnemer. Het terugzenden naar de klant is voor rekening van Invido.
2. Retour zenden kan niet bij zakelijke transacties en op maat producten.
3. Zonder schriftelijke communicatie is Invido niet verplicht een retour zending aan te nemen.
4. Als er gecrediteerd wordt door Invido wordt het factuurbedrag gecrediteerd. Tenzij het product niet aan de eisen van retour zenden voldoet.
5. Wanneer het product retour wordt gezonden moet het degelijk verpakt, onbeschadigd en in originele staat aankomen bij Invido. Er mag niet aan het product gerepareerd zijn, mits door Invido zelf. Tevens moet het product sticker- en stiftvrij zijn.
6. De kosten voor retour zending reparaties zijn voor de afnemer en kunnen later alsnog gefactureerd worden.

Artikel 9 - Garantie
1. Invido staat in voor de kwaliteit van haar producten en doet alles om een hoge kwaliteit te handhaven.
2. Garantie wordt gegeven op geleverde producten. De garantie bedraagt 12 maanden. In deze periode zijn gedekt de regels die gelden bij de leverancier van Invido.
3. De garantie periode gaat in op de factuurdatum.
4. Op de eerste plaats loopt de garantie via de fabriek. Wanneer deze niet vergoedt, doet Invido dit ook niet. tevens is Invido vanaf dan ook niet meer aansprakelijk.
5. Geretourneerde producten die onder de garantie vallen worden pas in behandeling genomen als het product samen met de originele factuur wordt aangeboden aan Invido.
6. Kosten gemaakt voor de garantie kunnen later nog in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze is verplicht de factuur te betalen.
7. Wanneer het product 3 maanden na reparatie nog niet is afgehaald neemt Invido aan dat het product niet meer wordt opgehaald en dat de afnemer afstand doet van het product.
8. Invido staat niet in voor de manier waarop het geleverde product wordt gebruikt.

Artikel 10 - Ontbinding
1. Een klantnummer is persoonlijk en mag niet worden gebruikt door anderen dan u zelf. Ook niet voor reparatie.
2. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk na kan komen alsmede faillissement, staat van faillissement, surseance van betaling aanvraagt, of zijn crediteuren of een deel van hen een akkoord aanbiedt, dan wel tot de verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede ingeval van overlijden, onder curatele stellen, of op andere wijze de bevoegdheid over zijn bedrijf kwijt raakt, is Invido gerechtigd te eisen dat het bedrag betaald wordt zonder in gebreke te stellen.
3. In bovenstaand geval is Invido altijd gerechtigd de producten terug te nemen.
4. Annuleren van de overeenkomsten kan alleen door middel van een schriftelijke goedkeuring van Invido. Ingeval het annulering door een zakelijke onderneming betreft, dient zij 25% te betalen van het overeengekomen bedrag.

Artikel 11 - Aansprakelijk
1. Invido is niet aansprakelijk voor tot stand komen van deze algemene voorwaarden als mede wat er gebeurt tijdens het lezen van deze algemene voorwaarden.
2. Invido is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, ontstaan door de overeenkomst met de afnemer. Tevens niet voor derden, betrokken in het proces.
3. Invido is niet aansprakelijk in geval van: niet of te laat leveren, onjuist of onzorgvuldig gebruik van het geleverde product, onjuiste publicatie van gegevens, overmacht, schade aan derden door het product, indirecte schade.
4. Aansprakelijkheid van Invido uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst zonder BTW.
5. Mocht Invido toch aansprakelijk zijn, betaalt zij het bedrag uit, dat de uitkering is van de verzekering van Invido.
6. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Invido geheel niet aansprakelijk.
7. Op alle overeenkomsten van Invido is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 12 - Overmacht
1. Na een periode van 45 dagen overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Er is sprake van overmacht als Invido zich niet aan haar afspraken kan houden of een overeenkomst niet kan nakomen en dit buiten het bereik van Invido valt. Hieronder valt ook: leveranciers van Invido die hun afspraken niet nakomen, leveranciers die niet tijdig leveren.


Artikel 13 – Software
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.


Artikel 14 - Slotbepalingen
1. Producten blijven eigendom van Invido tot de verzending. Ingeval van retourzendingen zijn de producten altijd eigendom van de afnemer.
2. De afnemer mag nooit afstand doen van het product voor de levering. Dus ook niet aan derden.
3. Invido is gemachtigd het product terug te nemen wanneer de afnemer niet kan voldoen aan de overeenkomst. De afnemer moet hieraan meewerken.
4. Invido kan de producten bij retour zending weer eigendom maken als de afnemer haar verplichtingen niet nakomt.
5. Wanneer Invido inbreuk maakt op privacy, auteursrecht, merken, handelsnamen of dergelijke, kan dit bekend gemaakt worden bij Invido en vindt er een wijziging of verwijdering plaats. Tevens is het niet toegestaan dit te gebruiken van geleverde producten.
6. Invido is gerechtigd derden de producten te laten leveren, ophalen, repareren.